Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 2000(Canh Thìn) Tư vấn phong thủy, thiết kế kiến trúc cho tuổi 2000. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 2000 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Canh” và Địa Chi là...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1999 (Kỷ Mão) Tư vấn phong thủy, thiết kế kiến trúc cho tuổi 1999. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1999 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Kỷ” và Địa Chi...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1998

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1998

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1998 (Mậu Dần) Tư vấn phong thủy, thiết kế kiến trúc cho tuổi 1998. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1998 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Mậu” và Địa...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1997

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1997

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1997 (Đinh Sửu) Tư vấn phong thủy, thiết kế kiến trúc cho tuổi 1997. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1997 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Đinh” và Địa...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1996

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1996

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1996 (Bính Tý) Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1996. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1996 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Bính” và Địa Chi...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1995

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1995

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1995 (Ất Hợi) Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1995. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1995 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Ất” và Địa...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994 (Giáp Tuất) Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1994. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1994 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Giáp” và Địa Chi...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1993

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1993

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1993 (Quý Dậu) Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1993. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1993 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Quý” và Địa Chi là...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1992

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1992

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1992 (Nhâm Thân) Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1992. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1992 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Nhâm” và Địa...

Xem thêm
Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991

Phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991

Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991 (Tân Mùi) Tư vấn phong thủy nhà đẹp cho tuổi 1991. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Cửu vận: Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Thì người sinh năm 1991 nằm trong vận thứ 7 (1984-2003) Hạ Nguyên. có Thiên Can là “Tân” và Địa Chi...

Xem thêm